Technická správa

LBD Praha 7 zprostředkovává v oblasti technické správy budov a jednotek  komplexní servis od zpracování koncepce péče o objekty přes vypracování plánu oprav a údržby a inovace objektu až po konečnou realizaci (výběrové řízení, zpracování technických podkladů, stavební povolení, ohlášení, uzavření smluv, kontrolu technického dozoru, odsouhlasení fakturace, kolaudaci). Dále na základě platných předpisů a norem zprostředkovává revize a kontroly elektroinstalace, plynových systémů a zařízení, výtahů, komínových cest, požárních hydrantů, hasicích přístrojů, hromosvodů, bezpečnosti a požární ochrany včetně následného odstranění závad.

Kompletní přehled zajišťovaných služeb:

 • zprostředkování pasportizace a evidence bytů a nebytových prostor
 • zprostředkování kontroly společných částí domu
 • smluvní zprostředkování úklidu společných prostor domu
 • zprostředkování nepřetržité havarijní služby;
 • vedení příslušné technické dokumentace, evidence a povolování stavebních úprav v bytech, vedení pasportu nemovitosti po dodání podkladů
 • zprostředkování kontroly kvality plnění ze strany dodavatelů stavebních a technických prací na objektu
 • zprostředkování periodické výměny vodoměrů a měřičů tepla včetně odečtu měřidel
 • evidence smluv a objednávek
 • pořizování a evidence fotodokumentace
 • roční vypracování plánu oprav a investic na další období včetně předběžného odhadu nákladů
 • komunikace se spoluvlastníky, nájemníky a dodavateli služeb
 • zastupování před orgány státní správy na základě plné moci
 • vedení technické dokumentace k domu
 • zprostředkování drobné údržby spravovaného majetku
 • zprostředkování oprav velkého rozsahu včetně investičních akcí
 • součinnost při výběru nabídek investičních prací a jednání s tím souvisejících
 • jednání s dodavateli služeb a uzavírání smluv na základě plné moci – energie, voda, úklid, odvoz domovního odpadu, čištění komínů apod.
 • zprostředkování povinných revizí a požárně preventivní činnosti
 • odborná pomoc při plánování všech druhů oprav financovaných z dlouhodobých záloh na opravu a údržbu
 • pomoc při likvidaci pojistných událostí