Ekonomická správa

LBD Praha 7 zajišťuje průběžné vedení účetnictví včetně zpracování řádné účetní závěrky podle zákona o účetnictví, zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob až po zveřejnění závěrky v obchodním rejstříku či v rejstříku společenství vlastníků jednotek. Součástí ekonomické agendy je i zpracování a vedení mzdové agendy odměn statutárních orgánů a dalších případných dohod včetně daní a pojištění. 

Kompletní nabídka služeb poskytovaných klientům Lidového bytového družstva Praha 7:

 • komplexní vedení, správa a kontrola účetnictví
 • provedení fyzické a dokladové inventarizace
 • evidence a předpis plateb včetně záloh na služby, správu domu a pozemku, dlouhodobých záloh na opravy a údržbu nemovitostí
 • zpracování řádné roční účetní závěrky
 • souhrnné zpracování roční zprávy o výsledcích hospodaření domů jako podklad na shromáždění společenství vlastníků
 • zpracování podkladů pro daňová přiznání vlastníků /daň z nemovitostí, daň z příjmů právnických i fyzických osob z titulu příjmů z pronájmu nebytových nebo společných prostor
 • zpracování ročního vyúčtování všech zálohových plateb včetně služeb v souhrnu za celý objekt a za jednotlivé uživatele na základě dodaných podkladů, a to vždy nejpozději do 4. měsíce následujícího roku, včetně vypořádání přeplatků a nedoplatků
 • zpracování plateb nájemného za nebytové a společné prostory, přípravu předpisu nájemného při jejich zřízení, průběžnou evidenci a kontrolu jeho úhrady, zpracování a odeslání upomínek dlužného nájemného, včetně zpracování vyúčtování zálohových plateb nebytových a společných prostor
 • vyřizování reklamací vztahujících se k vyúčtování zálohových plateb
 • vedení a aktualizace evidence vlastníků a nájemců bytových, nebytových a společných prostor
 • evidence a zpracování předpisů všech zálohových plateb či nájemného včetně služeb, jejich aktualizace na základě podkladů zadaných klientem
 • zpracování a změna výše zálohových plateb hrazených prostřednictvím SIPO
 • průběžná evidence a kontrola úhrad zálohových plateb
 • zpracování přehledu dlužníků dle požadavků klienta
 • zpracování a odeslání upomínek dlužných zálohových plateb včetně služeb a včetně penalizace
 • zpracování splátkového kalendáře dlužníků po dohodě s objektem
 • finanční podklady pro podání návrhu na zahájení soudního řízení
 • vyplnění formulářů pro žádost o příspěvky např. na bydlení, vystavení potvrzení oprávněným orgánům apod.
 • upomínkové řízení a příprava podkladů pro právní vymáhání pohledávek
 • formální správnost a kontrola faktur za dodávky energií a služeb a ostatních dodavatelských faktur
 • úhrady nákladů /faktur od dodavatelů/ z bankovního účtu klienta ve smyslu smluvních ujednání
 • zpracování statistických výkazů
 • zajištění a zaúčtování úvěrů spojené s nemovitostí
 • zprostředkování pojištění nemovitostí
 • vedení mzdové a personální agendy v souladu s platnými předpisy včetně všech souvisejících agend a výkazů
 • vedení a archivování všech mzdových listů a veškerých podkladů ke mzdám
 • zastupování objektu v případě kontrol prováděných úřady státní správy a zdravotních pojišťoven
 • zajištění registrace na základě plné moci pro právnické osoby u příslušného finančního úřadu, u příslušné zdravotní pojišťovny, u správy sociálního zabezpečení a registraci u pojišťovny k platbě zákonného pojištění
 • zajištění poradenství týkající se mzdové a personální agendy

Rozsah využití služeb obsažených v nabídce je zcela individuální a vychází z uzavřené Smlouvy o správě. Při uzavírání Smlouvy o správě je možno dojednat specifické požadavky dle potřeby klienta. 

Cena za správu nemovitosti vychází z rozsahu poskytovaných služeb a je stanovena dohodou smluvních stran.