Ostatní služby

 • zajištění protokolárního předání všech dokumentů a dokladů k objektu
 • zveřejnění roční závěrky u Městského soudu v Praze do rejstříku společenství vlastníků jednotek, nebo do obchodního rejstříku u družstev
 • elektronický přehled pro výbor společenství i pro jednotlivé vlastníky společenství nebo pro nájemce u družstev (na stránkách lze nahlédnout do předpisů, vyúčtování zálohových plateb, vyúčtování a stavu dlouhodobé přijaté zálohy – dlouhodobé zálohy – úhrad plateb apod.)
 • zajištění notáře na členské schůze či shromáždění vlastníků
 • zajištění podání návrhu na zápis SVJ do rejstříku
 • provedení změn v rejstříku při volbě nových statutárních zástupců
 • vymáhání pohledávek, včetně sepsání předžalobních výzev, uznání dluhu a splátkového kalendáře
 • sepsání výzev jednotlivým vlastníkům a nájemcům, kteří porušují platné stanovy, a to na základě podkladů dodaných statutárním orgánem příslušného společenství vlastníků jednotek nebo družstva
 • zajištění převodů bytů do vlastnictví (zpracování smluv, podání návrhu na katastr, zajištění prohlášení vlastníka apod.)
 • provádění rekonstrukce účetnictví družstev a společenství vlastníků jednotek
 • organizace a vedení schůzí shromáždění společenství vlastníků či družstev
 • příprava změny stanov společenství vlastníků jednotek či družstev, sepsání zápisu ze schůze shromáždění společenství vlastníků družstva
 • sepsání návrhu na zápis změny do rejstříku SVJ družstva vedeného přísl. soudem, včetně podání k soudu.
 • archivace dokladů
 • kompletní organizace shromáždění vlastníků (členské schůze) ve vlastních prostorách