Právní servis

Právní servis poskytnutý v ceně příkazní smlouvy:

Právní pomoc při uzavírání veškerých smluv/dodatků, včetně osobní účasti na projednání jednotlivých ustanovení smluv, revize již uzavřených smluv.

Právní konzultace týkající se:

  • problematiky správy domu,
  • vymáhání pohledávek, včetně sepsání předžalobních výzev, uznání dluhu a splátkového kalendáře,
  • sepsání výzev jednotlivým vlastníkům, či nájemcům, kteří porušují platné stanovy, a to na základě podkladů dodaných statutárním orgánem příslušného společenství vlastníků jednotek či družstva.

Nadstandardní nad rámec příkazní smlouvy za předem dohodnutou úplatu:

  • organizace a vedení schůzí shromáždění společenství vlastníků či družstev
  • příprava změny stanov společenství vlastníků jednotek či družstev, sepsání zápisu ze schůze shromáždění společenství vlastníků či družstva,
  • sepsání návrhu na zápis změny do rejstříku SVJ či družstva vedeného přísl. soudem, včetně podání k soudu.